Privacy Verklaring Stichting Anticonceptie Nederland 

De SAN privacyverklaring is een omschrijving van de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de Stichting Anticonceptie Nederland (SAN) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform hetgeen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, inbegrepen de uitvoeringswet AVG. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

Stichting Anticonceptie Nederland, gevestigd aan de B.Stegemanstraat 28 7101 AS Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 
Stichting Anticonceptie Nederland 
B.Stegemanstraat 28 
7101 AS Winterswijk 
+31 543 530927 
https://www.anticonceptie-online.nl 

dr.R.J.C.M.Beerthuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Anticonceptie Nederland. Hij is te bereiken via beerthuizen@anticonceptie-online.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Anticonceptie Nederland verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken 
- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- E-mailadres 
- BIG-nummer (uitsluitend voor verwerking toegekende accreditatie bij cursussen) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anticonceptie-online.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Indien gebruik gemaakt wordt van de e-mail service voor persoonlijk advies dan vallen alle door U verstrekte gegevens onder het medisch beroepsgeheim en deze gegevens zullen dan ook niet kenbaar gemaakt worden aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden. Veelgestelde vragen, die op de website worden vermeld, worden op een dusdanige wijze redactioneel bewerkt, dat deze niet herleidbaar zijn naar een van de oorspronkelijke vraagstellers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Stichting Anticonceptie Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Om u te kunnen informeren over onderzoeken, indien u zich daarvoor heeft aangemeld 
- Accreditatie bij daarvoor in aanmerking komende bij/nascholingscursussen 
- Stichting Anticonceptie Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Stichting Anticonceptie Nederland neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Anticonceptie Nederland) tussen zit. 

Stichting Anticonceptie Nederland gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Excel databases en/of Word documenten ten behoeve van de doelen die in voorgaande paragraaf zijn beschreven. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Anticonceptie Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat we uw aanmelding voor mogelijke deelname aan onderzoek en voor de nieuwsbrief bewaren tot aan het moment van uw afmelding. Voor deelname aan geaccrediteerde bij/nascholingen worden de gegevens bewaard zolang als voorgeschreven door de betreffende beroepsgroepen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting Anticonceptie Nederland verstrekt gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Het betreft uitsluitend de invoering van gegevens in het GAIA systeem na het volgen van een geaccrediteerde bijeenkomst. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting Anticonceptie Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Anticonceptie Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anticonceptie-online.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Anticonceptie Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Anticonceptie Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@anticonceptie-online.nl. Stichting Anticonceptie Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen 
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 
- Het verwerken van formulieren via een beveiligde website 

Deze privacyverklaring kunt u desgewenst downloaden en uitprinten (pdf bestand)

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2022

home disclaimer copyright